przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | RSPO | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

31.08.10 – Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - opublikowane

Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała 20 sierpnia 2010 r. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Jest to nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn, zmianami).

Nowelizacja rozporządzenia jest konsekwencją wprowadzenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jej wdrożenie powoduje konieczność opracowania m. in. nowych zasad przeprowadzania sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego. Z uwagi na stopniowe wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, nowelizacja rozporządzenia zmienia przede wszystkim zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, który w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2011/2012.

Projekt edukacyjny w gimnazjach

Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie tych klas gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, będą mieli obowiązek realizacji - w trakcie kształcenia w gimnazjum - projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek ten nie będzie dotyczył uczniów klas III gimnazjum, w których stosuje się dotychczasową podstawę programową). Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu będą zamieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Dyrektorzy gimnazjum, w porozumieniu z radą pedagogiczną, zobowiązani są do określenia szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w szkole, dostosowując te zasady do swoich możliwości organizacyjnych. Udział ucznia w realizacji projektu powinien być uwzględniony w wewnątrzszkolnych kryteriach oceniania zachowania. Gimnazja powinny dostosować swoje statuty w tym zakresie do 30 listopada 2010 r.

W roku szkolnym 2010/2011 wychowawcy klas I i II gimnazjum, których uczniowie będą realizować zespołowy projekt edukacyjny, są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 30 listopada 2010 r.

Nowy egzamin gimnazjalny

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Ma on sprawdzać opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin będzie się składał z takich samych części jak dotychczas (tj. części pierwszej - humanistycznej, części drugiej - matematyczno-przyrodnicznej i części trzeciej - z zakresu języka obcego nowożytnego), ale każda część będzie miała inną strukturę:

wykres

Część III egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowa dla uczniów, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę języka obcego nowożytnego rozpoczętą w szkole podstawowej. Pozostali uczniowie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu na tym poziomie.

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu uczeń otrzyma wynik procentowy i wynik centylowy dla każdego z 5 lub 6 zakresów.

Większe kompetencje rad pedagogicznych przy promowaniu uczniów

W nowelizacji rozporządzenia radom pedagogicznym przekazano dodatkowe kompetencje, dając im możliwość większego decydowania o pracy z konkretnym uczniem zgodnie z posiadaną o nim wiedzą. Między innymi zrezygnowano z konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przy podejmowaniu decyzji o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej. Obecnie decyzję w tej sprawie, na podstawie opinii nauczyciela, będzie podejmować wyłącznie rada pedagogiczna. W szkołach ponadgimnazjalnych rada pedagogiczna będzie mogła podjąć decyzję o promowaniu konkretnego ucznia do klasy programowo wyższej pomimo niezdania przez tego ucznia egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu. Przepis ten, obowiązujący od lat w szkołach podstawowych i gimnazjach, ma na celu umożliwienie radzie pedagogicznej podjęcie decyzji o promowaniu do kolejnej klasy ucznia, który z powodu wyjątkowych zdarzeń losowych (np. długotrwała choroba, tragedia rodzinna) nie opanował wymaganego materiału. Takie decyzje, podejmowane na podstawie znajomości postawy ucznia, zobowiążą szkołę do rozliczenia go z nieopanowanego materiału w kolejnym roku szkolnym. Z takiej możliwości rada pedagogiczna będzie mogła skorzystać tylko jeden raz w ciągu etapu kształcenia, jednak pod warunkiem, że dany przedmiot jest realizowany w klasie programowo wyższej.

Frekwencja wymagana od słuchaczy szkół dla dorosłych

Nowe przepisy nakładają na dyrektora szkoły dla dorosłych obowiązek skreślenia z listy słuchacza, który opuścił w danym semestrze więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania lub obowiązkowe konsultacje. Dotyczy to także słuchaczy, którzy nie zdali wszystkich egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania.

Szczegółowe informacje:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-884-346-486
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki