przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

01.10.12 – „Stare” SIO - Wyjaśnienia dotyczące tabeli Koszty KO1

Pyt. 10. Czy w tabeli KO1 (Koszty) w kolumnie Wynagrodzenia ujmujemy tzw. trzynastkę wypłaconą w roku 2012 (dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone za rok 2011)?

Tak. Należy ująć dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w roku 2012 (czyli za rok 2011).

Pyt. 11. Czy w tabeli KO1 (Koszty) w kolumnie Wynagrodzenia ujmujemy jednorazowy dodatek uzupełniający (wyrównanie do średniej), o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, wypłacony w roku 2012?

Tak. W SIO wg stanu na 30 września br. gromadzimy dane o wydatkach za okres I-VIII br., dlatego dodatek uzupełniający powinien tu być wykazany, chociaż jako składnik wynagrodzenia nauczycieli odnosi się do roku kalendarzowego 2011.

Pyt. 12. Czy w tabeli KO1 należy uwzględnić środki pozyskane w ramach projektów unijnych?

W przypadku szkół i placówek publicznych prowadzonych przez JST lub organy administracji rządowej w tabeli KO1 uwzględniamy środki pochodzące z programów UE, o ile są one wydatkowane w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej uwzględnianych w SIO (zgodnie z opisem w instrukcji). W przypadku szkół prowadzonych przez podmioty inne niż JST lub administracja rządowa, należy wykazać w tabeli KO1 wszystkie środki wydatkowane na prowadzenie kształcenia.

Pyt. 83. Jakie wydatki i za jaki okres należy wykazać w tabeli KO1?

W tabeli KO1 należy wykazać tylko wydatki na prowadzenie szkół (i przedszkoli), klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. Z działu 801, oprócz wydatków klasyfikowanych w rozdziale właściwym dla danego typu szkoły, należy wykazać tylko wydatki poniesione przez szkołę z rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”. W spisie wg stanu na dzień 31 marca wykazuje się wydatki wraz ze zobowiązaniami za poprzedni rok kalendarzowy (nie należy wykazywać zobowiązań za wcześniejsze lata). W spisie wg stanu na dzień 30 września wykazuje się wydatki wraz ze zobowiązaniami za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.

Pyt. 84. Czy szkoły niepubliczne bez uprawnień wykazują wydatki?

Szkoły niepubliczne bez uprawień szkoły publicznej nie mają obowiązku wykazywania wydatków i w związku z tym tabela KO1 dotycząca wydatków w plikach tych szkół się nie generuje.

Pyt. 85. Czy należy wykazać wydatki na prowadzenie świetlic i stołówek w tabeli KO1?

Nie należy tych wydatków wykazywać, ponieważ nie są to wydatki na kształcenie. Świetlice szkolne są klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, którego to działu nie należy wykazywać w SIO. Stołówek szkolnych także nie wykazuje się w SIO, mimo że są klasyfikowane w dziele 801 „Oświata i wychowanie”.

Pyt. 86. Czy należy wykazać wszystkie wydatki w tym także ze środków funduszy europejskich?

W SIO należy wykazać wszystkie wydatki na funkcjonowanie szkół niezależnie od źródła finansowania.

Pyt. 87. W jaki sposób wykazać wydatki na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego?

Tabela KO1 - Koszty generuje się tylko na poziome szkół wchodzących w skład SOSW. Nie należy wykazywać wydatków na prowadzenie SOSW, ponieważ ustawa tego nie przewiduje. Błędne jest włączanie do wydatków na prowadzenie szkół wchodzących w skład SOSW wydatków ponoszonych w innych rozdziałach budżetowych, np. 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

Pyt. 88. Jak wykazać wydatki w zespole szkół?

W zespołach szkół, w których funkcjonuje:

Źródło: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-centrum-pomocy/sio-pytania-i-odpowiedzi.html

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki